Algemene Voorwaarden –

De Algemene Voorwaarden Christelijk Spiritueel Centrum (CSC)

Opgesteld: augustus 2017

Hierna zijn de algemene voorwaarden weergegeven die behoren bij het gebruik van deze website/Facebook en alle websites die vallen onder Christelijk Spiritueel Centrum. Het betreft hier de aankoop van producten en diensten op de website, Facebook en op locatie van Christelijk Spiritueel Centrum en de aankoop van cursussen, coaching, massages, meditatie en mindfulness, workshops, lezingen en seminars via de website, Facebook en op locatie van Christelijk Spiritueel Centrum.

 

Daartoe zijn de Algemene voorwaarden verdeeld in drie delen:

– de Algemene Voorwaarden Webshop, Facebook en op locatie van Christelijk Spiritueel Centrum

– de Algemene Voorwaarden Cursussen, Coaching, Meditatie en Mindfulness van Christelijk Spiritueel Centrum

– de Algemene Voorwaarden Massages, workshops, Christelijk Spiritueel Centrum

 

Definities
In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen ‘Voorwaarden’) worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
De koper: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Christelijk Spiritueel Centrum en de koper.
Christelijk Spiritueel Centrum: De eenmanszaak van Tjitske Volkerink, gevestigd in Hilversum.

 

 

 1. Algemene Voorwaarden algemeen, webshop & cursussen doTERRA pagina 1
 2. Voorwaarden bij het afnemen van cursussen&coaching pagina 6
 3. Voorwaarden bij het afnemen van massages pagina 9

 

Algemene voorwaarden webshop en cursussen Christelijk Spiritueel Centrum, m.b.t. IPC doTERRA.

 

 1. Algemeen/Toepasselijkheid

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Christelijk Spiritueel Centrum en de koper, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tussen Christelijk Spiritueel Centrum en koper, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 Koper heeft het recht om zonder opgave van reden een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
1.5 Christelijk Spiritueel Centrum behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Door het gebruik van de website/Facebook van Christelijk Spiritueel Centrum en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt koper deze Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die op de website/ Facebook staan vermeld.
1.6 Naast deze Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven deze Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
1.7 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Christelijk Spiritueel Centrum is ingestemd.
1.8 Christelijk Spiritueel Centrum is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

 

 1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
  2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.
  2.2 Koper en Christelijk Spiritueel Centrum komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de Voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Met name het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden Christelijk Spiritueel Centrum gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
  2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven enzovoorts, met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Christelijk Spiritueel Centrum garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie enzovoorts in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3.Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief omzetbelasting (BTW), maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzend- en handelingskosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie.
3.2 Indien Koper zich niet in het land van verzending bevindt, is Koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.3 Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld is bij die specifieke aanbieding.
3.4 De Koper is de prijs verschuldigd die Christelijk Spiritueel Centrum in zijn bevestiging conform artikel 2.3 van deze Voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Christelijk Spiritueel Centrum behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Christelijk Spiritueel Centrum worden gecorrigeerd.
3.5 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de verzendkosten staat vermeld op de website van Christelijk Spiritueel Centrum, of in de orderbevestiging. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

 

 1. Betaling
  4.1 Bij bestellingen via de website behoudt Christelijk Spiritueel Centrum zich het recht voor naar keuze de volgende betalingsmethoden aan te bieden:
  – Overmaken op het rekeningnummer NL87 TRIO 0197681271 ten name van Christelijk Spiritueel Centrum – Hilversum, onder vermelding van het in de opdrachtbevestiging vermelde ordernummer en of Factuurnummer
  – Via Izettle op locatie. U kunt uw bankpas veilig invoeren voor een correcte afhandeling.
  – Contant op locatie.
  4.2 In het geval door Christelijk Spiritueel Centrum een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
  4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 2,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
  4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Christelijk Spiritueel Centrum als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
  4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Christelijk Spiritueel Centrum bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

 1. Levering en leveringstijd
  5.1 Bestellingen/opdrachten worden uiteraard zo snel als mogelijk afgeleverd, nadat de betaling door Christelijk Spiritueel Centrum is ontvangen. Hierbij geldt een levertijd zoals die ten tijde van de betaling op de website/Facebook is vermeld. Deze levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Christelijk Spiritueel Centrum kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
  5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Indien een product is uitverkocht en niet meer leverbaar zal komen, zal dit per e-mail aan koper worden vermeld.
  5.3 Leveringen vinden plaats op het moment van de ontvangst name door (of namens) de Koper op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
  5.4 Christelijk Spiritueel Centrum zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Christelijk Spiritueel Centrum, echter voor rekening en risico van de koper. Bezorging per post of verzending op enige andere wijze vindt eerst plaats nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door Christelijk Spiritueel Centrum. (Zie artikel 7)
  5.5 Christelijk Spiritueel Centrum is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen.

5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende leveringsvoorwaarden gelden.

 

 1. Ruilen en herroeping recht
  6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na terpostbezorging ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. De Koper krijgt, naar keuze, zijn geld terug of een ander product.
  6.2 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.
  6.3 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 6 maanden na ontvangst door de Koper.
  6.4 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Christelijk Spiritueel Centrum ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
  7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Christelijk Spiritueel Centrum is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
  7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
  7.3 Het risico van de producten gaat op de Koper over op het moment van aflevering.

 

 1. Garantie en aansprakelijkheid
  8.1 Voor door het Christelijk Spiritueel Centrum geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Christelijk Spiritueel Centrum vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.
  8.2 Christelijk Spiritueel Centrum kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingende rechtelijke regels voor haar risico komen. Christelijk Spiritueel Centrum is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
  8.3 Indien Christelijk Spiritueel Centrum, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Christelijk Spiritueel Centrum is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.
  8.4 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Christelijk Spiritueel Centrum komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van Christelijk Spiritueel Centrum, behoudens opzet of grove schuld.
  8.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Christelijk Spiritueel Centrum ingevolge dwingend rechtelijke bepalingen.
  8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  8.7. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Christelijk Spiritueel Centrum of de fabrikant zijn verricht;
  8.8. Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  8.9. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  8.10 indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
  8.11 De Koper is gehouden Christelijk Spiritueel Centrum te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Christelijk Spiritueel Centrum mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

 

 1. Overmacht
  9.1 In geval van overmacht is Christelijk Spiritueel Centrum niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
  9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

 

 1. Intellectuele eigendom
  10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen op de website/ Facebook alsmede op de geleverde van Christelijk Spiritueel Centrum, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
  10.2 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Christelijk Spiritueel Centrum, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

 1. Persoonsgegevens
  11.1 Christelijk Spiritueel Centrum zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
  11.2 Christelijk Spiritueel Centrum neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  12.3 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Christelijk Spiritueel Centrum daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Christelijk Spiritueel Centrum of de koper.

 

 1. Diversen
  Christelijk Spiritueel Centrum is gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te:
  Jan van der Heijdenstraat 311, 1223 BN en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Amersfoort onder nummer: 58495444. Het BTW nummer is: NL 179952948B01

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Voorwaarden te zenden aan Christelijk Spiritueel Centrum, of naar het volgende e-mail adres: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden Cursussen en Coaching, Christelijk Spiritueel Centrum gevestigd te Hilversum.

 

Artikel 1 Definities
1.1. Deze Algemene Voorwaarden Cursussen en Coaching zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Christelijk Spiritueel Centrum (hierna te noemen: ‘CSC’) en Deelnemer aan cursussen, trainingen, en andere vormen van opleiding zoals cursus, workshop, seminar, lezing, online training en dergelijke. (hierna te noemen: ‘Opleiding’).
1.2. Onder Deelnemer wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee CSC een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Cursussen of die daadwerkelijk deelneemt aan de opleiding, ongeacht of Deelnemer zelf, of een derde deelneemt aan de opleiding (hierna te noemen: ‘Deelnemer’).

 

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat Deelnemer een inschrijvingsformulier van CSC ondertekent, hetzij digitaal hetzij op papier, of door bevestiging door CSC van diens per e-mail verzonden aanmelding.
2.2. Eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden Cursussen staat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg. CSC en Deelnemer zullen in overleg treden om eventuele nietige/vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de nietige/vernietigde bepalingen.
2.3. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door CSC.

 

 

Artikel 3 Annulering opleiding
3.1. De Deelnemer heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een Opleiding te annuleren per aangetekend verzonden brief of per door CSC bevestigde e-mail.
3.2. De Deelnemer kan tot twee maanden voor de aanvang kosteloos annuleren.
3.3. De Deelnemer kan tot 6 weken voor aanvang annuleren tegen annuleringskosten van 50% van het deelnamebedrag, de overige 50% worden geretourneerd.
3.4. De Deelnemer kan de opleiding tot 14 kalenderdagen voor de eerste opleiding dag annuleren tegen annuleringskosten van 85% van het deelnamebedrag (men krijgt 15% restitutie van het deelnamebedrag).
3.5. Bij annulering korter dan 14 kalenderdagen voor de eerste opleiding dag, of als de Deelnemer na de eerste opleiding dag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de Opleiding deelneemt, betaalt Deelnemer de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De Deelnemer kan zich laten vervangen door een andere rechtspersoon of natuurlijk persoon, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
3.6. CSC heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – de Opleiding te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door Deelnemer aan CSC betaalde bedrag.

 

Artikel 4 Betaling
4.1. CSC brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een (digitale) factuur. De Deelnemer dient de deelnamekosten te voldoen 30 dagen voor de eerste opleiding dag, of als die datum al verstreken is, uiterlijk 7 dagen na facturering door CSC. Voor langdurende opleidingen kan, indien dit in de informatie specifiek wordt vermeld, een gespreide betaling overeen gekomen worden.
4.2. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet bij de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de desbetreffende brochure, of op de website of in een advertentie van CSC wordt vermeld.
4.3. Literatuur en examenkosten zijn niet bij de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de desbetreffende brochure, of op de website of in een advertentie van CSC wordt vermeld.
4.4. De Deelnemer is bij niet tijdige betaling verplicht aan CSC in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

 

Artikel 5 Ontbinding en Opschorting
5.1. Indien de Deelnemer in nakoming van de op hem rustende verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, toerekenbaar tekortschiet, danwel in geval van ernstige twijfel dat deelnemer in staat is aan zijn overeengekomen verplichtingen jegens CSC te voldoen, heeft CSC het recht, zodra de Deelnemer in verzuim is, de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel geheel of ten dele de uitvoer zijnerzijds van de overeenkomst op te schorten. Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen.
5.2. Indien bij faillissement, surseance van betaling, liquidatie, bedrijfsbeëindiging, bedrijfsoverdracht of in geval van onder beheer-, onder bewind-, onder curatelestelling van (het vermogen van) de Deelnemer, de Deelnemer in gebreke blijft, heeft CSC het recht zonder verdere voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten dan wel geheel of ten dele te ontbinden. Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen.
5.3. In geval CSC overgaat tot gehele of gedeeltelijke ontbinding dan wel geheel of gedeeltelijke opschorting van de overeenkomst is CSC tot geen enkele schadevergoeding gehouden, van welke aard en in welke vorm dan ook. Doch dit laat onverlet het recht van CSC op vergoeding van schade ontstaan ten gevolge van het verzuim van Deelnemer. Elke vorm van schadevergoeding is direct opeisbaar per datum van bedoelde gebeurtenis. Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen.

 

 

Artikel 6 Overmacht
6.1. In geval dat CSC tekort schiet in de nakoming van uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende verplichtingen ten gevolge van een niet aan CSC toerekenbare oorzaak heeft CSC het recht deze nakoming tijdelijk en/of permanent op te schorten; eventuele reeds voldane kosten door Deelnemer worden bij tussentijdse ontbinding ten gevolge van wanprestatie en/of toerekenbare tekortkoming door CSC alsdan naar rato geretourneerd aan de Deelnemer.
6.2. Onder niet toerekenbare oorzaak maar geenszins daartoe gelimiteerd wordt onder meer verstaan “stagnatie van de gewoonlijke gang van zaken waardoor nakoming van uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet langer mogelijk en/of opportuun is”. Hieronder vallen onder meer ziekte van het personeel en/of trainers, het niet beschikbaar zijn van de locatie, oorlogssituaties, kernrampen en natuurlijke rampen die het doorgaan van de opleiding belemmeren.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendom
7.1. Het auteursrecht op de door CSC uitgegeven ter beschikking gestelde gegevensdragers, brochures, opleidings-, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, manuals, flowcharts, cd’s, dvd’s, online trainingen en welke andere in de opleiding gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen ‘materialen’, berust bij CSC, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CSC zullen door de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Danwel te verspreiden op welke wijze dan ook.
7.2. Ook het auteursrecht op programma materiaal, geschriften zowel in geschreven als in digitale elektronische vorm, offertes, brieven, verslagen, rapporten, voorstellen, cd’s, dvd’s e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van CSC berust uitsluitend bij CSC.
7.3. De wijze van openbaren zoals hierboven omschreven is niet uitputtend. Ook in geval van openbaring op andersoortige wijze dan hierboven omschreven worden auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten niet overgedragen en berusten bij CSC.

Artikel 8 Uitvoering door derden

Voor werkzaamheden of delen daarvan, voortvloeiende uit de overeenkomst behoudt CSC zich het recht voor deze door één of meerdere derden te laten verrichten. CSC blijft verantwoordelijk voor de juiste voering van deze werkzaamheden.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1. CSC spant zich in om de gegeven Opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
9.2. CSC is tegenover de Deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de opleidingsgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
9.3. CSC is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
9.4. CSC is niet aansprakelijk in het geval Deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
9.5. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.
9.6. CSC is niet aansprakelijk voor eventuele schade, materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan en/of het uitvoeren van opdrachten in de opleiding.
9.7. CSC houdt zich het uitdrukkelijke recht voor om Deelnemer te royeren indien deze wangedrag vertoont tijdens deelname aan en/of het uitvoeren van opdrachten in de opleiding.

 

Artikel 10 Voorbehoud
10.1. CSC behoudt zich het recht voor de inhoud en het programma van opleidingen aan te passen.
10.2. Indien CSC wegens verhindering van een trainer of door overmacht een training moet afbreken of annuleren, dan zal CSC binnen een redelijke termijn een andere training verzorgen.
10.3. CSC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten en schaden die Deelnemer om welke reden dan ook lijdt.

 

Artikel 11 Overige bepalingen
11.1. De persoonlijke gegevens van de Deelnemer worden alleen gebruikt om de dienstverlening door CSC te optimaliseren en voor de noodzakelijke communicatie tussen CSC en de Deelnemer.
11.2. Trainingen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname naar het oordeel van CSC.
11.3. Deelnemer heeft volledig begrepen wat de tekst van deze overeenkomst inhoudt en verklaart dit middels digitale ondertekening/aanvinken en bevestiging door deze voorwaarden te lezen zich vrijwillig te verbinden aan onderhavige overeenkomst.
11.4. De originele tekst van deze overeenkomst ligt op verzoek ter inzage bij CSC.
11.5. Deze Voorwaarden worden beheerd door het Nederlands recht. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien CSC daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van CSC of de koper.

 

 

 

 

Algemene voorwaarden Massage Christelijk Spiritueel Centrum ( hierna te noemen: ‘CSC’)

Om de massage/behandelingen/cursussen en workshops zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt bij het Christelijk Spiritueel Centrum ga ik ervan uit dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

 

 1. Behandelingen en aansprakelijkheid Massage:

1.1. De massages die u bij het CSC ondergaat, zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen.  Bij twijfel over een aandoening of blessure kan besloten worden om af te zien van het geven van een massage en u door te verwijzen naar een arts/therapeut/specialist. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.

1.2. Opdrachtgever/cliënt dient bij voorkeur bij het maken van de afspraak dan wel uiterlijk 24 uur vóór de behandeling melding te maken van medische klachten, zwangerschap, medische behandelingen en/of gebruikte medicatie voor zover van toepassing.

1.3. Opdrachtgever/cliënt is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan het CSC, zodat de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uitgevoerd kan worden.

1.4 CSC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten, al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.

1.5 CSC kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

1.6. CSC stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de praktijkruimte.

1.7. Alle opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W.

1.8 De diploma’s/ certificaten die behaald zijn, zijn voor u als cliënt beschikbaar om te zien.

1.9 Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage. Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.

1.10De massages die worden gegeven, hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen worden per direct uit mijn massagepraktijk verwijderd.

1.11. Opdrachtgever/cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van CSC. CSC derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard ook, die uit deelneming aan massage en/of behandelingen van CSC voortvloeien.

1.12. CSC stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de praktijkruimte.

1.13. De aansprakelijkheid van CSC, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

1.14. Alle door CSC opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W.

 

 

2 Betaling

2.1 Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.

2.2 Contant, pinnen en of n.a.v. factuur per email.

2.3 Cadeaubon van CSC of een massagebon betalen.

2.4 Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

2.5 Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.

 

 1. Annulering/ wijzigen afspraak

3.1. Annulering van een behandeling is mogelijk tot 24 uur vóór aanvang.

3.2. Bij annulering van een behandeling binnen 24 uur vóór aanvang van de behandeling wordt 50% van de prijs van de behandeling in rekening gebracht.

3.3. Bij ‘no-show’ (zonder afbericht niet op komen dagen) wordt 100% van de prijs van de behandeling in rekening gebracht.

3.4. Een behandeling kan binnen 24 uur vóór aanvang van de behandeling niet meer worden gewijzigd.

3.5. De datum voor het verrichten van een behandeling is afhankelijk van de beschikbaarheid van CSC Massage en wordt in overleg met cliënt/opdrachtgever bepaald.

3.6. Annulering van bestelde cadeaubon is niet mogelijk.

3.7. Opdrachtgever/cliënt dient op het overeengekomen tijdstip aanwezig te zijn.

3.8. De behandelduur start op het overeengekomen tijdstip, ongeacht of opdrachtgever/cliënt aanwezig is. Opdrachtgever/cliënt kan geen aanspraak maken op de verloren gegane tijd door afwezigheid/ niet tijdigheid van opdrachtgever/ cliënt. Restitutie/ korting vindt dan niet plaats.

3.9. Wanneer de behandeling door toedoen van CSC niet tijdig heeft kunnen starten of vervalt, behoudt de opdrachtgever/cliënt zijn/ haar recht op een volledige behandeling. Restitutie/ korting vindt dan plaats of er wordt een nieuwe afspraak ingepland.

 

 1. Cadeaubonnen

4.1. Reproduceren van de cadeaubonnen is verboden. Wanneer hier naar oordeel van CSC sprake van is, zal aangifte worden gedaan.

4.2. Handel en verkoop van cadeaubonnen vindt uitsluitend plaats via CSC.

 

 1. Geschillen

5.1. Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

5.2. Op alle overeenkomsten, opdrachten en transacties van CSC is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

5.3. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter.

 

 1. Slotbepalingen

6.1. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

6.2. De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door CSC te allen tijde gewijzigd worden.

6.3. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij CSC.

6.4. Eenieder die gebruik maakt van de diensten van CSC verklaart kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.